Ligningsverdi Instabank ASA (INSTA)

Info fra skatteetaten:

Aksjonærer i norske ikke-børsnoterte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper formuesbeskattes for de aksjene de eier ved inntektsårets utgang. Dette gjelder også aksjer i selskaper som er fritatt for skatteplikt etter sktl. § 2-32. Aksjer notert på OTC-listen (utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund ) regnes som ikke børsnoterte aksjer i denne sammenheng. Det samme gjelder aksjer notert på Euronext Growth (tidl. Merkur Market, egen markedsplass på Oslo Børs). Verdien av aksjer i norske ikke-børsnoterte selskaper settes til verdi av aksjenes andel av selskapets formuesverdi pr 1. januar 2021.
2019 2020 2021 2022
Ligningskurs 1,58 1,75 1,58 1,94